Pensioen in eigen beheer en scheiden

Wanneer u een eigen BV heeft, dan heeft u wellicht uw pensioen (gedeeltelijk) in eigen beheer opgebouwd. Vanaf 1 juli 2017 is verdere pensioenopbouw bij de eigen BV weliswaar niet meer mogelijk, maar het tijdens uw huwelijk opgebouwde pensioen in eigen beheer moet u met uw ex-partner delen wanneer u uit elkaar gaat. Ook als uw pensioen is omgezet in de oudedagsverplichting, moet u over deze aanspraak op uw BV afspraken met elkaar maken.

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS)

In principe is bij een pensioen in eigen beheer ook de wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. In deze wet staat dat u beiden recht hebt op de helft van elkaars ouderdomspensioen voor zover het in de huwelijkse periode is opgebouwd. Het staat u vrij om hiervan af te wijken. Zo mag u de verdeling uitsluiten of een andere verdeling afspreken. Het is ook mogelijk om af te wijken van de vereveningsperiode. Deze mag langer, maar ook korter zijn dan de duur van de huwelijkse periode.

Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

In september 2019 is het wetsvoorstel verdelen van pensioen bij scheiding 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel van dit wetsvoorstel is om onder meer de verdeling van het pensioen te vereenvoudigen. Naar verwachting gaan de nieuwe regels van dit wetsvoorstel per 1 juli 2022 in. In het artikel ‘Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding’ leest u meer over deze nieuwe regels.

Pensioen overdragen aan een (pensioen)verzekeraar

Indien er sprake is van verdeling (verevening) van het pensioen, dan ligt het voor de hand dat uw ex-partner voor zijn of haar pensioenuitkering niet afhankelijk wil zijn van de toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijf. Vandaar dat er vaak voor wordt gekozen om het pensioen voor de ex-partner over te dragen aan een (pensioen)verzekeraar. De ex-partner heeft overigens op ieder willekeurig moment na de scheiding het recht om zijn/haar pensioenaanspraak over te laten dragen aan een professionele verzekeraar. Als de vennootschap voldoende vermogen heeft, is het lastig dat te weigeren.

Aandachtspunten bij het overdragen van het pensioen

Nu spelen er een aantal zaken een rol die het lastig kunnen maken om hierover goede afspraken te maken:

  • De reservering op de balans is gebaseerd op fiscale rekenregels. En die rekenregels zijn zodanig dat de voorziening op de balans per definitie te laag is om aan de pensioenverplichting te voldoen;
  • De BV heeft meestal niet voldoende liquide middelen om te kunnen voldoen aan de wens om de pensioenrechten van de ex-partner over te dragen aan een verzekeraar;
  • Het partnerpensioen is vaak niet of onvoldoende verzekerd en het is soms, om gezondheid technische redenen, onmogelijk om dat bij scheiding alsnog te doen.

Oudedagsverplichting en afkoop

Als het pensioen in eigen beheer inmiddels is omgezet in een oudedagsverplichting, dan verschuift de problematiek zich naar deze ‘nieuwe’ verplichting op de balans. In de meeste gevallen zijn er ten tijde van de omzetting van de pensioenverplichting in de oudedagsverplichting ook afspraken vastgelegd, indien er op een later tijdstip sprake zou zijn van een echtscheiding. Ook indien er inmiddels een afkoop van het pensioen in eigen beheer heeft plaatsgevonden, zullen partijen met elkaar moeten vaststellen hoe ze hiermee willen omgaan in het scheidingsproces.

Maak duidelijke afspraken met elkaar!

Vanwege de complexe vragen bij het verdelen van een pensioen in eigen beheer bij een scheiding, is het belangrijk dat u zich goed laat adviseren en duidelijke afspraken met elkaar maakt om verrassingen achteraf te voorkomen. De Scheidingsplanner kan u hier deskundig bij begeleiden, neem gerust contact met ons op.

Geef een reactie