Wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding

In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) is geregeld hoe het door ieder van u in de huwelijkse periode opgebouwde ouderdomspensioen verdeeld moet worden. In deze wet staat dat u recht heeft op de helft van het pensioen van uw ex-partner en andersom. De Wet VPS is van toepassing als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.

Voor samenwoners gelden de afspraken die u in uw samenlevingscontract heeft opgenomen. Belangrijk om te vermelden is dat bij samenwoners de pensioenuitvoerders in de meeste gevallen geen medewerking verlenen aan de uitvoering van de gemaakte afspraken.

Nieuwe regels door wetsvoorstel

Door de huidige Wet VPS blijven veel ex-partners na de scheiding toch nog financieel met elkaar verbonden. Daarnaast is de huidige wet erg ingewikkeld. Om de verdeling van het pensioen na scheiding te vereenvoudigen is er in september 2019 het Wetsvoorstel verdelen van pensioen bij scheiding 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting gaan de nieuwe regels van het wetsvoorstel per 1 juli 2022 in.

Wat gaat er vanaf 2022 veranderen?

U blijft net als nu recht houden op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Ook nu ziet de wet alleen op een scheiding van gehuwden en geregistreerd partners. Dus opnieuw niet voor samenwoners.

In hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste aanpassingen in het wetsvoorstel:

  • Voor alle scheidende koppels wordt pensioenconversie de standaard en dat betekent dat iedere ex-partner een eigen aanspraak op ouderdomspensioen heeft;
  • De ex-partner is voor de uitbetaling van het pensioen niet langer afhankelijk van het in leven zijn van de verdelingsplichtige partner;
  • In de nieuwe situatie hebben beide ex-partners recht op de helft van het partnerpensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. De periode van opbouw voor het huwelijk komt dus te vervallen;
  • Beide partners kunnen een eigen financiële planning maken op basis van het eigen resterende en nog op te bouwen pensioen én het definitief toebedeelde pensioen van de ex-partner;
  • Als u het met deze nieuwe regels eens bent, dan hoeft u verder niets meer te doen. Nu moet u nog binnen 2 jaar na uw scheiding uw pensioenuitvoerder op de hoogte brengen van uw scheiding. Dit is in de nieuwe situatie niet meer nodig;
  • Het blijft mogelijk om samen afwijkende afspraken te maken. Deze afspraken worden dan in het echtscheidingsconvenant opgenomen. Bij afwijkende afspraken zijn de partners wel verplicht om deze binnen 6 maanden na de scheiding door te geven aan de pensioenuitvoerder(s).

De nieuwe wet zorgt er dus voor dat de wederzijdse afhankelijkheid van de ex-partners qua pensioen wordt beëindigd. Beide partners weten exact waar zij aan toe zijn. Alleen de eigen pensioenopbouw tot de pensioendatum is nog onbekend en afhankelijk van de toekomstige opbouw.

Het bijzonder partnerpensioen

Het bijzonder partnerpensioen, een uitkering die start bij overlijden van de ex-partner, verdwijnt. Het recht op dit partnerpensioen is immers al opgenomen in het geconverteerde pensioen. Dat betekent dat bij scheiding goed gekeken moet worden naar de financiële gevolgen voor de langstlevende partner bij overlijden van de ex-partner. Zeker als er sprake is van zorg voor kinderen. Nu, maar zeker ook in de toekomst als zij gaan studeren.

In de huidige situatie groeit het eigen ouderdomspensioen weer aan tot het volledige bedrag, indien de ex-partner na de echtscheiding komt te overlijden. Dat is onder de nieuwe wetgeving niet meer het geval. In sommige gevallen kan dat wel een gewenste situatie zijn. Dan is het belangrijk om dat tijdens de echtscheiding goed af te spreken en tijdig te melden aan de pensioenuitvoer(s).

Pensioen is en blijft een belangrijk onderwerp tijdens een scheiding

De nieuwe wet zorgt voor minder afhankelijkheid van de ex-partners na de echtscheiding. Toch kan het in sommige gevallen wenselijk zijn om af te wijken van de (nieuwe) wet. Laat u daar goed over informeren, want alleen tijdens de scheiding is het mogelijk om deze afwijking toe te passen. De Scheidingsplanner adviseert u graag wat voor u de beste opties zijn.

Geef een reactie